CONTACT – LIÊN HỆ

Tìm hiểu thông tin | Enquiries

Parental Consent Form
Participants under 18 must fill out and submit the Parental Consent Form (click here to download) at Race Kit Collection.

Giấy đồng ý phụ huynh
Những người tham gia dưới 18 tuổi phải điền thông tin và nộp Giấy đồng ý phụ huynh tại buổi nhận Race Kit. Bấm vào đây để tải Giấy đồng ý phụ huynh.


Các sự kiện khác của Sporting Republic | Sporting Republic Events

Partner Events | Đơn vị cộng tác với sự kiện