GALLERY – HÌNH ẢNH

2023 PHOTO GALLERY

Official photographers will take photos of participants during the event. Photos can be downloaded at https://timanh.vn/race/shhm2023 within 48 hours after the race. To facilitate searching photos in the online system after the event, participants should ensure their race bib is clearly visible to the photographers during the race.

Các nhiếp ảnh gia của BTC sẽ chụp ảnh những người tham gia trong suốt sự kiện. Ảnh có thể được tải xuống tại https://timanh.vn/race/shhm2023 trong vòng 48 giờ sau cuộc đua. Để thuận tiện cho việc tìm kiếm ảnh trong hệ thống tìm ảnh trực tuyến sau sự kiện, người tham gia nên đảm bảo rằng số bib của mình được hiển thị rõ ràng đối với các nhiếp ảnh gia trong suốt cuộc đua.

2022 PHOTO GALLERY

2018 PHOTO GALLERY

2017 PHOTO GALLERY