COURSE MAPS

The entire running route will be mostly flat, inside Ciputra International City. However, some sections will be on roads open to motorbike/car traffic.

Toàn bộ cung đường chạy tương đối phẳng và nằm trong khuôn viên Ciputra International City. Tuy nhiên, một số đoạnđường chạy sẽ có ô tô xe máy tham gia giao thông.


21K HALF MARATHON

  • Important: The 21K Half Marathon will be a 2-lap, out-and-back course (10.5km per lap)

  • Lưu ý quan trọng: 21KM Bán Marathon sẽ bao gồm 2 vòng, chạy đi và về (10.5km mỗi vòng)


10K CHALLENGE


5K FAMILY RUN/WALK


1K KIDS SPRINT