RACE KIT COLLECTION

RACE KIT COLLECTION DETAILS

All participants MUST attend the Race Kit Collection to pick up their race kit & goodie bag.

Dates & Times:

  • 11:00 am – 7:00 pm, 2nd December 2023 (Saturday)

Location:

Ciputra Club, Hanoi (Google Maps)

Notes:

  • Participants under 18 must fill out and submit the Parental Consent Form (click here to download) at Race Kit Collection.

Will there be race kit collection available on race day?
No, runners must pick up their race kit during the designated race kit collection dates/times only. Runners who do not collect their race kit on one of those dates will not be able to compete in the event
.

What if I cannot attend the Race Kit Collection? Can someone else pick up my race kit?
If you cannot attend the Race Kit Collection in person, you may assign a representative to pick up the race kit on your behalf. Please provide him/ her with a printed copy of your confirmation email and ID / Passport.

Would it be possible to change the size of T-shirt?
Please ask our staff at Race Kit Collection if this is possible. We will do our best to accommodate.

If I have lost my Registration Confirmation / Registration Receipt, what can I do?
You can bring your ID card/passport to the enquiry counter at Race Kit Collection. We will verify your status, and you can collect your Race Kit after verification.

Can I pick up my Race Kit after the event?
We will not distribute the Race Kit after the event.

THÔNG TIN CHI TIẾT NHẬN RACEKIT

Tất cả những người tham gia PHẢI CÓ MẶT đến nhận bộ racekit và túi đựng vật phẩm đường đua.

Ngày & giờ:

  • 11:00 sáng – 7:00 tối, ngày 2 tháng 12 năm 2023 (Thứ Bảy)

Địa điểm:
Ciputra Club, Hanoi (Google Maps)

Ghi chú:


Tôi có thể đến nhận bộ vật phẩm đường đua vào sau ngày đua chứ?
Không, vận động viên phải nhận bộ vật phẩm đường đua của mình vào thời gian nhận bộ vật phẩm đường đua được chỉ định. Những vận động viên không nhận bộ vật phẩm đường đuacủa họ vào thời gian đó sẽ không thể tham gia sự kiện.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể đến lấy Racekit? Người khác có thể lấy bộ racekit của tôi không?
Nếu bạn không thể trực tiếp đến lấy bộ racekit, bạn có thể chỉ định một người đại diện đến nhận bộ racekit  thay cho bạn. Vui lòng cung cấp cho anh ấy / cô ấy bản in của email xác nhận và thẻ CMND/ CCCD / Hộ chiếu của bạn.

Tôi có thể thay đổi kích thước của áo phông sau khi đăng ký không?
Vui lòng hỏi thành viên của BTC tại khu vực nhận Race Kit nếu có thể. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.

Nếu tôi bị mất Xác nhận Đăng ký / Biên lai Đăng ký, tôi có thể làm gì?
Bạn có thể mang theo CMND / hộ chiếu đến quầy tư vấn tại quầy nhận Race Kit. Chúng tôi sẽ xác minh trạng thái đăng ký của bạn và bạn có thể nhận Bộ vật phâm đường đua của mình sau khi xác minh.

Tôi có thể nhận Race Kit của mình sau sự kiện không?
Chúng tôi sẽ không phân phối Race Kit sau sự kiện này.


T-SHIRT SIZE CHART (UNISEX) | BẢNG SIZE ÁO SỰ KIỆN (UNISEX)

Size Chest Width (cm) Shirt Length (cm)
8 38 51
12 41 59
XS 43.5 64.5
S 46 66
M 48.5 67.5
L 51 69
XL 54 70