TERMS & CONDITIONS – QUY ĐỊNH & ĐIỀU LỆ

Điều khoản và Điều kiện

1. Người tham gia phải đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu vào ngày diễn ra sự kiện. BTC có quyền xác minh độ tuổi của người tham gia trước, trong và sau cuộc đua.

2. Tất cả những người tham gia phải đảm bảo họ có tình trạng sức khỏe phù hợp để tham gia cuộc đua. Nếu người tham gia hoàn thành việc đăng ký thì người đó xác nhận sự đồng ý của người tham gia đối với tuyên bố từ chối trách nhiệm và các quy tắc và quy định của sự kiện.

3. Tất cả các phí tham gia sự kiện sẽ không được hoàn trả và không được hoãn lại đối với một sự kiện trong tương lai. BTC có quyền từ chối vận động viên tham gia cuộc đua trong trường hợp người đó cung cấp thông tin sai lệch, không thực hiện các khoản thanh toán theo quy định hoặc không đạt yêu cầu tham gia.

4. BTC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào, cá nhân hoặc khác, và bất kỳ cách nào phát sinh từ sự kiện.

5. BTC có quyền đóng cổng đăng ký sớm hơn ngày dự kiến và không thông báo khi đã đủ số lượng người tham gia.

6. Vận động viên tự chịu trách nhiệm về bảo hiểm tai nạn cá nhân của mình.

7. BTC có quyền sử dụng bất kỳ hình ảnh và video nào được chụp/quay trong sự kiện cho các mục đích hợp pháp, bao gồm cả quảng cáo thương mại.

8. Bằng cách hoàn thành đăng ký, người đăng ký đồng ý tuân theo và chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của cuộc đua do BTC sự kiện đưa ra.

Terms & Conditions

1. Participants must meet the minimum age requirements on the day of the event. The Organising Committee has the right to verify age of participants before, during and after the race.

2. All participants must ensure they are medically and physically fit to participate in the race. Completion of his or her entry confirms the participant’s agreement to the disclaimer and rules and regulations of the event.

3. All entry fees are non-refundable, and may not be deferred toward a future event. The Organising Committee reserves the right to refuse entry for any applicant who provides false information, does not make the required payment or fails to meet entry requirements.

4. The Organising Committee will not be liable for any loss and/or damage, personal or otherwise, and howsoever arising from the event.

5. The Organising Committee reserves the right to close entries before the deadline without any notice once the race quota is full.

6. Runners should be responsible for their own personal accident insurance.

7. The Organiser reserves the right to use any photographs and recordings taken during the event, for legitimate purposes, including commercial advertising.

8. By submitting his or her entry, each applicant agrees to observe and accept all Terms and Conditions of the race in force from time to time introduced by the Event Organiser.

Quy định chính thức

Nếu vi phạm một trong những thể lệ này, bạn có thể bị phạt thành tích hoặc hủy kết quả. Mọi hình thức phạt sẽ do Ban Tổ chức quyết định và sẽ không có khiếu nại về những quyết định này.

1. Những người tham gia phải tuân thủ hướng dẫn của các thành viên BTC sự kiện bao gồm nhân viên cuộc đua, tình nguyện viên, nhân viên y tế và nhân viên an ninh trước, trong và sau sự kiện.

2. Tất cả những người tham gia phải ứng xử một cách chuyên nghiệp và lịch sự trong quá trình tham gia sự kiện.

3. Những vận động viên không xuất phát đúng thời gian quy định bởi BTC sẽ không nhận kết quả chính thức.

4. Mỗi người tham gia sẽ được cung cấp một số hiệu chạy. Số hiệu chạy PHẢI được ghim ở mặt trước của áo và ở vị trí dễ nhìn thấy trong suốt sự kiện. Số hiệu chạy không được hoán đổi, chuyển nhượng hoặc chào bán cho bất ký người nào khác.Vận động viên sẽ không được tham gia sự kiện nếu không có sồ hiệu chạy thích hợp.

5. Người tham gia phải dừng cuộc đua ngay lập tức nếu được yêu cầu bởi bất kỳ thành viên nào của BTC, nhân viên y tế và nhân viên an ninh.

6. Những người chiến thắng giải thưởng hoặc người chiến thắng giải thưởng tiềm năng mà muốn tranh chấp kết quả thì cần nộp Đơn phản đối cho Giám đốc cuộc đua trong vòng 30 phút sau khi kết quả được công bố hoặc ngay sau khi trao giải, tùy theo thời điểm nào sớm hơn.

7. Đối với tất cả những người tham gia khác, các tranh chấp và khiếu nại về kết quả phải được gửi bằng văn bản trong vòng 5 ngày kể từ ngày thông báo kết quả, kèm theo địa chỉ email người gửi. BTC có quyền không giải quyết bất kỳ phản đối hoặc tranh chấp nào nếu được gửi sau 5 ngày làm việc kể từ ngày diễn ra sự kiện.

Official Rules

Breaking any of the rules may incur a time penalty or disqualification. Any such penalties are at the organisers’ discretion and are final.

1. Participants must follow instructions as given from all event officials including race staff, volunteers, medical personnel and security officers before, during and after the event.

2. All participants are expected to conduct themselves in a professional and courteous manner during their participation in the event.

3. No official result will be given to runners who do not start in the race time assigned to them by the Organising Committee.

4. Every participant shall be provided with a race number, which MUST be worn on the front of shirts and be visible at all times during the event. The race number may not be exchanged with or transferred/sold to any other person. No participant shall be permitted to participate in the event without the appropriate number.

5. Participants must retire from the race immediately if asked/requested to do so by any member of the officials, medical personnel and security officers.

6. For prize winners or potential prize winners wishing to dispute the results, Protest Form must be submitted to Race Director within 30 minutes after the results published or immediately after the prize presentation, whichever is earlier.

7. For all other participants, disputes and appeals regarding the results must be submitted in writing within 5 days of the announcement of the results, with return email address. The organizer reserve the right not to entertain any protest or dispute submitted 5 working days after the event.

Trách nhiệm

1. Ban tổ chức sẽ giả định (và bằng cách đăng ký với tư cách là Người tham gia, bạn đảm bảo) rằng bạn có đủ năng lực pháp luật để tham gia vào thỏa thuận nêu trong Quy định và Điều khoản và Điều kiện này (nghĩa là bạn đủ tuổi và năng lực tinh thần và nếu không thì có quyền được ràng buộc về mặt pháp lý trong hợp đồng) hoặc nếu bạn dưới 18 tuổi, thì phụ huynh hoặc người giám hộ của bạn đã đồng ý cho việc đăng ký và / hoặc tài trợ của bạn và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này thay mặt cho bạn.

2. Bằng cách đăng ký với tư cách là Người tham gia, bạn:
– đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản và Điều kiện và Quy định này và đồng ý chịu ràng buộc bởi chúng; và
– đảm bảo rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp là trung thực, chính xác, mới nhật và đầy đủ.

3. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp không nhận được các đăng ký cho dù do bất kỳ lỗi nào, thiếu sót, gián đoạn, xóa bỏ, sai sót, chậm trễ trong vận hành hoặc truyền tải, lỗi đường truyền, trộm cắp, phá hủy, thay đổi hoặc truy cập trái phép vào các mục đăng ký, chức năng máy chủ, vi rút, lỗi phần mềm / hệ thống hoặc khác.

4. Trong phạm vi tối đa cho phép của luật hiện hành, Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát, chấn thương hoặc thất vọng của bất kỳ Người tham gia nào tham gia SONG HONG HANOI HALF MARATHON hoặc các hoạt động liên quan hoặc do không có khả năng tham gia SONG HONG HANOI HALF MARATHON, hoặc nhận và sử dụng bất kỳ Giải thưởng nào. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố hoặc trục trặc kỹ thuật nào của bất kỳ mạng điện thoại hoặc đường dây nào, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, phần mềm, việc không nhận được bất kỳ email hoặc đăng ký nào do trục trặc kỹ thuật hoặc tắc nghẽn của mạng Internet, đường dây điện thoại hoặc của bất kỳ trang web nào, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào khác, bao gồm các hư hỏng đối với máy tính hoặc điện thoại di động của Người tham gia hoặc của người khác liên quan việc đăng ký hoặc tham gia hoặc việc tải bất kỳ tài liệu nào liên quan đến SONG HONG HANOI HALF MARATHON.

Bằng cách đăng ký tham gia SONG HONG HANOI HALF MARATHON các Người tham gia và Nhà tài trợ đồng ý rằng họ sẽ không đưa ra khiếu nại nào đối với Ban tổ chức hoặc bất kỳ công ty con hoặc công ty liên kết nào của Ban tổ chức, các chi nhánh, giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý của BTC về bất kỳ và tất cả các tổn thất, thiệt hại , quyền, khiếu nại và hành động dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm tổn thất đặc biệt, gián tiếp và do hậu quả) liên quan đến việc đăng ký, tham gia, không có khả năng tham gia SONG HONG HANOI HALF MARATHON, nhận hoặc sử dụng bất kỳ Giải thưởng nào.

Liability

1. The Organizer will assume (and by registering as a Participant you warrant) that either you have the legal capacity to enter into the agreement set out in the Rules and these Terms and Conditions (i.e., that you are of sufficient age and mental capacity and are otherwise entitled to be legally bound in contract) or, if you are under 18 years of age, that your parent or guardian has consented to your registration and/or sponsorship and accepts these Terms and Conditions on your behalf.

2. By registering as a Participant, you:
– warrant that you have read and understood these Terms and Conditions and the Rules and agree to be bound by them; and
– warrant that all information submitted by you is true, accurate, current and complete.

3. The Organizer does not accept responsibility or liability for any failure to receive entries whether caused by any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft, destruction, alteration of, or unauthorized access to entries, server functions, virus, bugs or otherwise.

4. To the maximum extent permitted by applicable law, the Organizer shall not be liable for any damage, loss, injury, or disappointment suffered by any Participant participating in the SONG HONG HANOI HALF MARATHON or associated activities or as a result of the inability to participate in the SONG HONG HANOI HALF MARATHON, or the acceptance or use of any Award. The Organizer is not responsible for any problems or technical malfunction of any telephone network or lines, computer online systems, servers, or providers, computer equipment, software, failure of any email or entry to be received on account of technical problems or traffic congestion on the Internet, telephone lines or at any website, or any combination thereof, including any injury or damage to Participant’s or any other person’s computer or mobile telephone related to or resulting from registration for or participation or downloading any materials related to the SONG HONG HANOI HALF MARATHON.

By registering either to participate in the SONG HONG HANOI HALF MARATHON, Participants and Sponsors agree that no claim shall be asserted against the Organizer or any subsidiary or associated company of the Organizer, their affiliates, directors, officers, employees or agents for any and all losses, damages, rights, claims and actions of any kind (including special, indirect and consequential losses) resulting from registration for, participation in, inability to participate in the SONG HONG HANOI HALF MARATHON, or acceptance or use of any Award.

Cam kết bồi thường

VĐV hiểu rằng các hoạt động chạy đua trên đường là một hoạt động chứa nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. VĐV sẽ không tham gia cuộc thi này trừ khi VĐV đã kiểm tra, có đủ sức khỏe và tập luyện nghiêm túc. VĐV đồng ý tuân thủ mọi quyết định của BTC liên quan đến khả năng của VĐV để hoàn thành các đường chạy một cách an toàn. VĐV chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến cuộc thi, bao gồm những trường hợp không thể bảo đảm hoàn toàn, từ chấn thương nhẹ đến nghiêm trọng, và không giới hạn việc trượt chân hay té ngã, va chạm với người khác, ảnh hưởng của thời tiết, giao thông, các điều kiện của đường chạy và cả tử vong, VĐV hoàn toàn hiểu và thừa nhận tất cả những điều đó.

Khi đọc điều lệ này, biết được thực tế và sau khi xem xét quyết định tham gia của mình, chính bản thân VĐV hoặc bất cứ ai có quyền thay mặt VĐV, miễn trách nhiệm cho đơn vị tổ chức, cán bộ, nhân viên, các nhà tài trợ, tình nguyện viên, các nhà thầu, nhà thầu phụ, và các đại lý, người thừa kế và đại diện của họ; và đồng ý không thưa kiện những điều đã nêu trên, hay bất kỳ hình thức khiếu nại hay đòi bồi thường nào phát sinh trong quá trình tham gia sự kiện này của VĐV, ngay cả khi trách nhiệm đó phát sinh bởi sự sơ suất, dù là duy nhất, một phần, đồng thời hay toàn bộ, hoặc sự bất cẩn của người có tên trong điều lệ này.

Indemnity

The participant knows that running a road race is a potentially hazardous activity. The participant will not enter and run unless the participant is medically able and properly trained. The participant agrees to abide by any decisions of a race official relative to his/ her ability to safely complete the run. The participant assumes all risks associated with running this race, which cannot be eliminated completely, ranging from minor injuries to catastrophic injuries, including, but not limited to tripping and falling, contacting with other participants, the effects of weather, traffic, and the conditions of the road and death, all such risks being known and acknowledged by the participant.

Having read this waiver and knowing these facts and in consideration of the acceptance of entry, the participant, for his/ herself and anyone entitled to act on his/ her behalf, waive and release the race organisers, its board members, officers, employees, sponsors, volunteers, contractors, subcontractors, and agents, their representatives and successors from, and agree not to sue any of the foregoing on, any and all claims or liabilities of any kind arising out of his/ her participation in this race even though that liability may arise out of negligence, whether sole, joint, concurrent, or gross, or carelessness on the part of the person named in this waiver.

Chính sách bảo mật

1. Ban tổ chức “SONG HONG HANOI HALF MARATHON” thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng với tư cách vận động viên chạy. Khi bạn đăng ký, chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn như tên, quốc tịch, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, số fax, địa chỉ, v.v. Thông tin đó sẽ được thu thập, lưu trữ và sử dụng cho mục đích xác thực trong quá trình đăng ký và khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tùy thuộc vào sự đồng ý của bạn, Ban tổ chức có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tiếp thị trực tiếp liên quan đến các sự kiện thể thao và các chương trình khuyến mãi chung của môn thể thao chạy bộ.

2. Tùy thuộc vào việc nhận sự đồng ý trước bằng văn bản của bạn, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn và/hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho một người khác (cụ thể là đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà cung cấp dịch vụ hành chính, viễn thông và vi tính cho Sporting Republic cho hoạt động kinh doanh của Sporting Republic) với mục đích tiếp thị trực tiếp liên quan đến các sự kiện thể thao và các chương trình khuyến mãi chung của môn thể thao chạy bộ của Sporting Republic.

Privacy Policy

1. The Organiser of the “SONG HONG HANOI HALF MARATHON” collects personal information when you register as a runner. When you register, we ask for personal information such as your name, your nationality, email address, birth date, gender, phone number, fax number, address etc. Such information will be collected, stored and used for authentication purpose during registration and when you utilise our services. Subject to your constent, the Organiser may further use your personal information for direct marketing in relation to sports events and general promotions of the sport of running.

2. Subject to receiving your prior written consent, we may collect and use your personal information and/or provide such personal information to another person (namely agent, contractor or third party service provider who provides administrative, telecommunications and computer service to Sporting Republic in connection with the operation of its business) for direct marketing purpose in relation to sports events and general promotions of the sport of running by Sporting Republic.